icon-balloon Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Perscentrum Leiedal

Het perscentrum dat ter beschikking gesteld wordt via perscentrum.leiedal.be (hierna Perscentrum) bestaat uit een platform en verschillende webpagina's die worden beheerd door Intercommunale Leiedal. Het Perscentrum wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u de hieronder geformuleerde voorwaarden, bepalingen en mededelingen accepteert. Met andere woorden, door het louter gebruik van deze website geeft u automatisch uw akkoord over al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Opzet Perscentrum

Via het Perscentrum kunnen aangemelde en ingelogde gebruikers persinformatie zoals persuitnodigingen en persberichten uitsturen naar journalisten en andere (communicatie)professionals die geabonneerd zijn op het Perscentrum. Deze persinformatie en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van de beheerder van het Perscentrum, met name Intercommunale Leiedal.

Persmededelingen

Een goede persmededeling voldoet aan de volgende vereisten:

 1. Ze geeft concrete informatie (wie-wat-waar-waarom)
 2. Ze is interessant, relevant en informatief
 3. Ze is onmiddellijk bruikbaar door de journalist (schrijf niet in de ik/wij/ons stijl)
 4. Ze bevat geen slogantaal of reclameboodschappen

Rechtmatig gebruik en rechten beheerder

Als voorwaarde voor het gebruik van het Perscentrum, garandeert u Intercommunale Leiedal dat u het Perscentrum niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag het Perscentrum niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan het Perscentrum of het gebruik en genot ervan door een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via het Perscentrum materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

Intercommunale Leiedal beheert het Perscentrum, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. Intercommunale Leiedal is niet verplicht toezicht te houden op de informatie. Daarom kan Leiedal niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Leiedal verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal die zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Intercommunale Leiedal behoudt zich het recht voor om materialen die gedeeld zijn via het Perscentrum te beoordelen en in bepaalde gevallen en naar eigen goeddunken persmededelingen te verwijderen. Dit is onder meer het geval als de persinformatie:

 • niet relevant genoeg geacht wordt
 • niet voldoet aan de gangbare normen  
 • te schande maakt, misbruikt, treitert, stalkt, misbruikt, bedreigt of op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schendt.
 • enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen, aanstootgevend of illegaal materiaal of informatie bevat.  
 • louter bedoeld is om goederen of diensten te adverteren of te koop aan te bieden.  
 • enquêtes, commerciële wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven bevat.  
 • bestanden of andere materialen inhoudt die software bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.  
 • bestanden inhoudt die virussen, corrupte bestanden of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van de computers, toestellen of systemen van anderen schade kunnen toebrengen.  
 • enige informatie of materialen inhoudt van een andere persoon of organisatie waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.  
 • dient om op een of andere manier informatie te verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mailadressen, zonder hun toestemming.  
 • handelt in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.  

Auteursrecht

De auteur van de persinformatie is verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de persinformatie, geeft de gebruiker andere gebruikers van het Perscentrum toestemming om de persinformatie te gebruiken met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw inzending.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending. Intercommunale Leiedal is niet verplicht uw inzending te plaatsen of uw inzending te gebruiken en mag de inzending op elk moment naar eigen goeddunken verwijderen.

Materialen geüpload naar het Perscentrum kunnen ondergeschikt zijn aan gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen bij het downloaden van de materialen.

Links naar websites beheerd door derden

Het Perscentrum kan links naar andere websites ("gelinkte sites") bevatten. De gelinkte sites zijn niet onder de controle van Intercommunale Leiedal. Intercommunale Leiedal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site. Intercommunale Leiedal is niet verantwoordelijk voor enige vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. Intercommunale Leiedal verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Intercommunale Leiedal van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.  

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn intercommunale Leiedal en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzonder schade, gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houden met, het gebruik van het Perscentrum, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van het Perscentrum of daarmee samenhangende diensten, het verlenen of het niet kunnen verlenen van diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die via het Perscentrum worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van het Perscentrum, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als de beheerder van het Perscentrum van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande beperking op u niet van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over enig gedeelte van het Perscentrum, of met één van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van het Perscentrum te staken.

Beëindiging/beperking toegang

Intercommunale Leiedal behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot het Perscentrum en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Aanpassing van deze algemene voorwaarden

Intercommunale Leiedal behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke het Perscentrum wordt aangeboden, aan te passen.

Geschillen

Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van het Perscentrum vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Contact: perscentrum@leiedal.be